Nguyễn Văn Thạch

Phó giáo sư, Tiến sỹ

Cố vấn chuyên môn

Phó giám đốc bệnh viện Việt Đức

Leave a Reply